مدل جامع اطلاعاتی در فناوری بیم از ابعاد گوناگون اطلاعاتی تشکیل شده است. این ابعاد نه‌تنها اطلاعات فنی را برای طراحی و ساخت در اختیار کاربران مراحل گوناگون پروژه قرار می‌دهد بلکه اطلاعات مهمی نظیر برآورد هزینه را برای مدیران پروژه فراهم می‌کند. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که مدلسازی پنج‌بعدی در مدل جامع اطلاعاتی چیست و وارد کردن اطلاعات هزینه چه مزیت‌هایی برای پروژه به همراه خواهد آورد.