پروژه بیمارستانی ۱۰۰۰ تختخوابی دکتر شریعتی ۲ به صورت (BIM)